Groepsverzekering

 

Met een groepsverzekering kunnen (een of meer bepaalde categorieën van) uw werknemers een aanvullend pensioen opbouwen. Bij onderhandelingen om nieuwe werknemers aan te trekken, is een groepsverzekering zonder meer een belangrijke troef

Voor wie?

U kunt een groepsverzekering afsluiten voor al uw werknemers, of voor een duidelijk afgebakende categorie ervan. Kiest u voor een bepaalde groep van werknemers, dan is het belangrijk dat u de anti-discriminatiewetgeving naleeft. Zo mag u bijvoorbeeld niet alleen alle mannen een groepsverzekering toekennen en de vrouwen niet. Ook een onderscheid op basis van het vroegere verschil in statuut arbeiders-bedienden is niet toegelaten.

Wilt u een bepaald personeelslid iets meer geven, dan kunt u – bovenop de gewone groepsverzekering – een Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor loontrekkenden afsluiten.

 

Wie betaalt de premies?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • u betaalt als werkgever de premie volledig;
 • of u laat uw werknemers ook een gedeelte van de premie betalen.

De wetgever legt geen minimumpremie op, al doen bepaalde verzekeraars dat wel. Er is wel een maximumgrens voorzien: opdat u de premies van de groepsverzekering van uw werknemers fiscaal mag aftrekken als beroepskost, moet de 80 %-regel worden gerespecteerd. Die regel stelt dat de som van het wettelijk en het aanvullend bedrijfspensioen van uw werknemer niet hoger mag liggen dan 80 % van zijn of haar laatste brutoloon.

Als werkgever betaalt u een premietaks (4,4 %) op het premiegedeelte voor de pensioenopbouw, de overlijdensdekking en de dekking tegen arbeidsongeschiktheid. Er is ook een RSZ-bijdrage (8,86 %) op de premie ‘pensioen’ en ‘overlijden’.

Waarborgen

Een groepsverzekering dient in de eerste plaats voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Daarnaast is het mogelijk om een aantal aanvullende waarborgen te onderschrijven:

 • een dekking tegen arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van ziekte of ongeval
 • een overlijdensdekking: een voorafbepaald kapitaal bij overlijden
 • een verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal in geval van een overlijden door een ongeval
 • een waarborg Premievrijstelling: bij arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar zelf de premies voor zijn rekening

Als werkgever kunt u zelf de waarborgen in de groepsverzekering vastleggen. Ook een cafetariaplan is mogelijk. Dat is een type groepsverzekering waarbij de werknemer zelf de hoogte van de waarborgen (gedeeltelijk) kiest.

Wat zijn de voordelen?
 • Voor het bedrijf
 • Een essentieel voordeel bij rekrutering
 • Een uitstekende manier om uw personeel te motiveren
 • Meer netto voor uw personeel met hetzelfde budget, dankzij de fiscale voordelen (het voorbeeld hieronder bewijst dat)
 • Een fiscaal interessante investering
 • Een eenvoudig administratief online beheer

Voor de werknemers

 • De zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen gefinancierd door hun werkgever (en eventueel door henzelf)
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket
 • Een aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot op te vragen voor de financiering van een aankoop en/of bouw- en verbouwingsprojecten in de Europese Economische Ruimte
 • Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • De mogelijkheid om de waarborgen aan te passen in functie van hun behoeften en prioriteiten
 • Als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, dan behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering. Uiteraard moet de werkgever in de toekomst geen nieuwe premies meer voor hem betalen.

Stel dat uw bedrijf failliet gaat, dan nog behouden uw werknemers het opgebouwde tegoed.

Bruto/netto

Een groepsverzekering levert een werknemer netto veel meer op dan een evenwaardige verhoging van zijn brutoloon. Dat is dan ook een van de redenen waarom groepsverzekeringen een zeer interessant extralegaal voordeel vormen.

Vergelijking nettovoordeel werknemer op basis van eenzelfde totale kost werkgever (bedragen in euro)

Investering in een loonsverhoging

Investering in een groepsverzekering

Kost Werkgever                                                135,00

Kost Werkgever                                                135,00

RSZ Werkgever 35 %                                         -35,00

RSZ Werkgever 35 %                                         -35,00

RSZ Werknemer 13,07 %                                 -13,07

RSZ Werknemer 13,07 %                                 -13,07

Beroepskosten                                                     -2,61

Beroepskosten                                                     -2,61

Netto belastbaar inkomen                                84,32

Netto belastbaar inkomen                                84,32

Personenbelasting                                            -40,60

Personenbelasting                                            -19,93

(45 % en 7 % gemeentebelasting)

(45 %, VGA = 30 % en 7 % gemeentebelasting)

 

 

Netto                                                                     43,72

Netto                                                                     64,39

 

Fiscaal interessant

Als werkgever kunt u de premies fiscaal aftrekken, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de 80 %-regel.

Als uw werknemers zelf een gedeelte van de premies voor de groepsverzekering betalen, dan kunnen zij daarvoor fiscaal voordeel genieten. Dat bedraagt 30 % (+ gemeentebelastingen).

Belasting op einddatum

Op het volledige uitgekeerde kapitaal moet een Riziv-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 % worden betaald.

Kapitaal opgebouwd met persoonlijke bijdragen

In deze tabel vindt u de belastingpercentages die worden toegepast op het gedeelte van het kapitaal dat werd opgebouwd door bijdragen van de werknemer zelf.

Kapitaal opgebouwd met werknemersbijdragen t.e.m. 1992

16,5 %

Kapitaal opgebouwd met werknemersbijdragen vanaf 1993

10 %

 

Kapitaal opgebouwd met bijdragen van de werkgever

De percentages voor het gedeelte van het kapitaal dat werd opgebouwd door bijdragen van de werkgever zijn verschillend.

Leeftijd bij opvraging kapitaal

Werknemer is nog niet met wettelijk pensioen

Werknemer is wel al met wettelijk pensioen

60 jaar

20 %

16,5 %

61 jaar

18 %

16,5 %

62, 63 of 64 jaar

16,5 %

16,5 %

65 jaar

10 %*

10 %*


* op voorwaarde dat de werknemer actief gebleven is tot de wettelijke pensioenleeftijd, anders 16,5 %. Kan de werknemer aantonen dat hij een volledige carrière, d.w.z. 45 gewerkte jaren, doorliep? Dan blijft het 10 %.

De winstdeelnames worden niet belast. Wel worden er de Riziv-bijdrage en de solidariteitsbijdrage van afgehouden.

Rendementsgaranties

Een groepsverzekering wordt meestal afgesloten met een gewaarborgd rendement (tak 21), eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Daarnaast verplicht de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) u als werkgever om bepaalde rendementsgaranties te bieden aan uw werknemers. Momenteel bedragen die garanties:

Concreet betekent dit dat, als uw groepsverzekering een rendement biedt dat lager ligt dan de wettelijk opgelegde rendementsgaranties, u als werkgever mogelijk moet bijpassen.